Юридическа информация

1. Обхват

1.1. Всяко ползване на настоящия уебсайт на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД е предмет на тези Условия за ползване. Настоящите Условия за ползванe могат да бъдат променяни, преработвани или заменяни с други условия за ползване, напр. за покупка на продукти и услуги. С регистрацията ви в уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп, или ако не е необходима регистрация, с влизането ви в сайта или при ползването му, тези Условия се приемат в актуалната му към момента версия.

1.2. В случаите на уеб предложения, адресирани до дружества или държавни предприятия, тези дружества или предприятия се представляват от Потребителя, като следва да се предположи, че той притежава необходимите познания и действа съгласно тях.

2. Услуги

2.1. Настоящият уебсайт на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД съдържа специфична информация и софтуер, както и, в зависимост от случая, свързана документация за преглед или изтегляне.

2.2. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД може да прекратява напълно или частично функционирането на уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД по всяко време. Поради естеството на интернет и компютърните системи, Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД не може да поеме никаква отговорност за непрекъсната достъпност на уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД.

3. Регистрация, парола

3.1. Някои страници на уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД може да са защитени с парола. В интерес на безопасността и сигурността на бизнес сделките, единствено регистрирани Потребители имат право на достъп до тези страници. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД си запазва правото да откаже регистрация, на който и да е Потребител. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД изрично запазва правото си да определя като изискващи регистрация сайтове, до които преди това достъпът е бил свободен. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД има право, по всяко време и без задължение за даване на обяснения, да откаже на Потребителя достъп до зона, защитена с парола, като блокира Потребителските му данни (както е посочено по-долу), особено в случай че Потребителят:

 • Използва неверни данни за целите на регистрацията;
 • Нарушава настоящите Условия за ползване или не изпълнява задължението си за грижа по отношение на Потребителските данни;
 • Нарушава който и да е приложим закон при достъпа си до уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД и използването му;
 • Не е използвал уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД през дълъг период от време.

3.2. За да се регистрира Потребителят дава точна информация, като в случай на промяна на тази информация с течение на времето, я актуализира (доколкото е възможно в реално време) без прекомерна забава. Потребителят осигурява електронен адрес, който е актуален по всяко време така, като е подаден на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД, като и адрес за връзка с Потребителя.

3.3. При регистрация Потребителят получава код за достъп, който се състои от идентификационния код на Потребителя и парола (“Потребителски данни”). При първия си достъп Потребителят незабавно сменя паролата, получена от Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД с парола, която е известна единствено на него. Потребителските данни позволяват на Потребителя да преглежда или да променя данните си или, когато е приложимо, да оттегля съгласието си за обработка на тези данни.

3.4. Потребителят осигурява недостъпността на Потребителските си данни за трети лица, като носи отговорност за всички сделки и други дейности, извършени чрез Потребителските му данни. В края на всяка сесия в реално време, Потребителят излиза от уебсайтовете, защитени с парола. В случай че и до степента в която на Потребителя стане известно, че трети лица злоупотребяват с Потребителските му данни, Потребителят писмено или, в зависимост от случая, по електронната поща уведомява Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД за това без прекомерна забава.

3.5. След получаване на известието по алинея 3.4, Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД ще откаже достъп на съответните Потребителски данни до зоната, защитена с парола. Достъпът за Потребителя ще бъде възможен единствено при заявка до Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД от страна на Потребителя или при нова регистрация.

3.6. Потребителят може по всяко време да поиска писмено прекратяване на регистрацията си при положение, че изтриването на тези данни няма да доведе до нарушения в правилното изпълнение на договорни отношения. В такива случаи Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД ще заличи всички потребителски данни и други съхранявани данни, позволяващи идентификацията на Потребителя в момента, в който съответните данни станат ненужни.

4. Права на използване на информация, софтуер и документация

4.1. Използването на каквато и да е информация, софтуер и документация, станали достъпни в или посредством уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД е предмет на настоящите Условия за ползване или, в случай на актуализиране на информация, софтуер или документация, предмет на приложимите условия за лицензиране, предварително договорени със Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД. Отделно договорените условия за лицензиране, напр. за изтегляне на софтуер, имат предимство пред настоящите Условия за ползване.

4.2. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД дава на Потребителя неизключителен и неподлежащ на прехвърляне лиценз, който не може да бъде предоставян като вторичен лиценз, за използване на информацията, софтуера и документацията, станали достъпни на Потребителя в или посредством уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД в договорената степен или, при липсата на такова споразумение, в степен, отговаряща на целите на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД при предоставянето на същите.

4.3. Софтуерът се предоставя безплатно в обектно-ориентиран код. Не съществува право на предоставяне на изходния код. Това не се отнася за изходен код, свързан със софтуер с отворен код, при който лицензионните условия имат предимство пред настоящите Условия за ползване в случай на прехвърляне на софтуер с отворен код и които условия изискват предоставянето на изходния код. В такива случаи Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД предоставя изходния код срещу заплащане на разходите.

4.4. Потребителят не може по никое време да разпространява, отдава под наем или по друг начин да предоставя на трети лица информацията, софтуера и документацията. Освен ако това не е позволено по императивните разпоредби на закона, Потребителят не може да променя софтуера или документацията, нито да деасамблира, прилага обратно инженерство, декомпилира софтуера или разделя части от него. При необходимост Потребителят може да създаде едно резервно копие на софтуера, за да обезпечи по-нататъшното му ползване съгласно настоящите Условия за ползване.

4.5. Информацията, софтуера и документацията са защитени по закони за авторските права, по международни спогодби за авторските права, както и по други закони и споразумения, свързани с интелектуалната собственост. Потребителят спазва тези закони, като по-конкретно, не променя, скрива или отстранява никакви буквено-числови кодове, означения или съобщения относно авторски права нито от информацията, нито от софтуера или документацията, като и от никое копие на гореизброените.

5. Интелектуална собственост

5.1. Независимо от конкретните разпоредби в § 4 от настоящите Условия за ползване, информацията, търговските марки и останалото съдържание на уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД не могат да бъдат променяни, копирани, възпроизвеждани, продавани, отдавани под наем, използвани, допълвани или употребявани по какъвто и да е друг начин без предварителното писмено съгласие на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД.

5.2. С изключение на правата за ползване и останалите права, дадени изрично с настоящите Условия за ползване, Потребителят не получава никакви други права, като от страна на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД не съществува задължение, изискващо даването на допълнителни права. Изрично се изключват всички патентни права и лицензи.

5.3. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД може да използва безплатно всякакви идеи и предложения, съхранени от Потребителите в уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД във връзка с развиването, подобряването и продажбата на продуктите му.

6. Задължения на потребителя

6.1. При посещаването или използването на уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД, Потребителят няма

 • Да причинява вреда на други лица, особено непълнолетни, или да нарушава личните им права;
 • Да нарушава обществения морал чрез начина си на ползване на сайта;
 • Да нарушава никакви права на интелектуална или друга собственост;
 • Да поставя каквото и да е съдържание, съдържащо вируси, така наречените Троянски коне, или други програми, които биха могли да навредят на данните;
 • Да предава, съхранява или поставя хипервръзки или съдържание, на които потребителят няма право, особено в случаите, когато такива хипервръзки или съдържание са в нарушение на задължения за поверителност или незаконни;
 • Да разпространява реклами или нежелана поща (така наречения “спам”), или неточни предупреждения за вируси, дефекти или подобен материал, като Потребителят не моли за и не заявява участие в никакви лотарии, писма с “лавинообразен ефект”, верижни писма, пирамидални игри или подобни дейности.

6.2. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД може да откаже достъп до уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД по всяко време, особено ако Потребителят наруши което и да е от задълженията си, произтичащи от настоящите Условия за ползване.

7. Хипервръзки

7.1. Уебсайтът на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД може да съдържа хипервръзки към уебстраници на трети лица. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД не носи отговорност за съдържанието на такива уебстраници, не дава декларации относно такива уебстраници или съдържанието им, както и не ги подкрепя като свои собствени, тъй като Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД не контролира информацията в такива уебсайтове и не е отговорно за съдържанието и информацията, включени в тях. Използването на такива уебсайтове е единствено за риск на Потребителя.

8. Отговорност за грешки в наименованията или дефекти в качеството

8.1. Доколкото която и да е информация, софтуер или документация са предоставени безплатно, се изключва всякаква отговорност за дефекти по отношение на качеството или грешки в наименованията особено във връзка с точността или отсъствието на грешки и дефекти, или отсъствието на претенции или права на трети лица, или във връзка с пълнотата и/или целесъобразността, с изключение на случаите, включващи недобросъвестно поведение или измама.

8.2. Информацията в уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД може да съдържа спецификации или общи описания, свързани с техническите възможности на отделни продукти, които може да не са налични в определени случаи (напр. поради промени в продуктите). Следователно желаното качество на даден продукт във всички случаи се договаря в момента на покупката.

9. Друга отговорност, вируси

9.1. Отговорността на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД за грешки и дефекти по отношение на изписването и качеството се определя съгласно разпоредбите на § 8 от настоящите Условия за ползване. Изключва се всякаква допълнителна отговорност от страна на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД освен изискуемата по закон, напр. по Закона за отговорността на производителя или в случай на недобросъвестно поведение, груба небрежност, телесна повреда или смърт, неспазване на гарантираните характеристики, злоумишлено премълчаване на факти или в случай на неизпълнение на основни договорни задължения. Щетите в случай на неспазване на основни договорни задължения се свеждат до обичайните за договорите, предвидими щети, освен ако не са налице недобросъвестно поведение или груба небрежност.

9.2. Въпреки че Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД полага всички усилия за предпазването на уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД от вируси, Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД не може да гарантира, че той е свободен от вируси. Потребителят, за целите на собствената си защита, предприема всички необходими действия за осигуряването на подходящите мерки за сигурност, като използва антивирусна програма преди да изтегли каквато и да е информация, софтуер или документация.

9.3 §§ 9.1 и 9.2 не целят и не предполагат никакви промени по отношение на задължението за доказване в ущърб на потребителя.

10. Контрол върху изнасянето на информация

10.1. Изнасянето на определена информация, софтуер или документация може, напр. поради естеството си, възнамеряваната употреба или крайно местоназначение, да подлежи на оторизация. Потребителят спазва строго нормативните разпоредби за изнасяне на информация, софтуер и документация, особено тези на ЕС, както и на отделните страни-членки на ЕС и САЩ. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД категоризира информацията, софтуера и документацията в съответствие със списъците за контрол върху износа на ЕС и Списъка за контрол върху търговията на САЩ.

10.2. Потребителят проверява и удостоверява, че

 • Информацията, софтуерът и документацията не се използват за цели, свързани с въоръжения, ядрена технология или оръжия;
 • Никое предприятие или лице, включено в Списък за отказ на лица на САЩ (DPL) не получава стоки, софтуер или технологии с произход от САЩ;
 • Никое предприятие или лице, посочено в Предупредителния списък на САЩ, Същински списък или Специално обозначен регистър на САЩ не получава стоки с произход от САЩ без лиценз;
 • Никое предприятие или лице, посочено в Специално обозначения списък на тероризма, Списък на чуждестранните терористични организации, Специално обозначения глобален списък на тероризма или Списък на терористите на ЕС не получава стоки;
 • Не се снабдяват военни получатели на стоки;

10.3. Достъпът до софтуера, документацията и информацията в уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД се осигурява единствено, ако е съобразен с горепосочените проверки и гаранции. Когато Потребителят не се съобразява с изброеното по-горе, Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД не се задължава на изпълнение.

При поискване, Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД информира Потребителя за съответните лица за контакт за получаване на допълнителна информация.

11. Защита на поверителността на данните

11.1 При обработка, употреба и обработване на данни, позволяващи идентификация на Потребителя на уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД, Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД спазва приложимите закони за защита на поверителността на данните и политиката на уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД по отношение на защитата на поверителността на данните, която е на разположение чрез хипервръзка в уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД и/или www.enterprise-grp.com

12. Допълнителни споразумения, юрисдикция, приложимо право

12.1. Всяко допълнително споразумение задължително се извършва в писмена форма.

12.2. Oтделните страници на уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД се създават и администрират от Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД. Страниците са съобразени с приложимото право в държавата, където се намира седалището на отговорното дружество. Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД не декларира, че информацията, софтуера и/или документацията в уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД са подходящи или на разположение за преглед или изтегляне в райони извън тази държава. Ако Потребителите посещават уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД от място извън границите на съответната държава, те носят изключителната отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Забранява се достъп до информацията, софтуера и/или документацията в уебсайта на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД в държави, където подобно съдържание е незаконно. В случай че и когато Потребител иска да работи със Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД, Потребителят трябва да се свърже с представителя на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД в съответната държава за реализиране на определена дейност в държавата.

12.3. Настоящите Условия за ползване са предмет на законoдателството на България, като всички спорове, произтичащи от или във връзка с тези Условия за ползване или техния предмет се разрешават в съответствие с тях, с изключение на правилата за конфликт на закони. Изключва се прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки (CISG) на 11 април 1980 г.