Ръководител Проекти

Във връзка с разширяване на бизнеса на компанията, търсим проактивна, динамична личност, за позицията: Ръководител проекти.

ОТГОВОРНОСТИ:

• Планира, организира и оперативно контролира етапите по реализацията на проекта във всички негови фази, съгласно договорените параметри и изисквания;

• Консултира Възложителя и подпомага изработването на техническо задание, съставя обяснителна записка на техническия/работния проект и съгласува изработения проект;

• Структурира всички задачи, процеси, управление на качеството, изготвя проектен бюджет и времеви график, осигурява необходимите ресурси, вкл. външни партньори и координира работата им, документира проектните дейности;

• Осъществява ефективна комуникация с всички заинтересовани страни – клиенти, екип на проекта, партньори, доставчици, консултанти, др. като разработва комуникационен план и следи за прилагането му;

• Контролира изпълнението на всички фази по проекта като следи ключовите индикатори по проекта (време, разходи, приходи, печалба), изготвя отчети по проекта, извършва анализи на пропуските.

• Инициира и участва при сключването на договори, свързани с изпълнението на проекта, извършва технически контрол и приема работата на подизпълнителите;

• Управлява рисковете по проекта като ги идентифицира, анализира, прави предложения за избягването или за реализиране на допълнителни възможности.

• Отговаря за приключване на проекта и финална оценка на проектните резултати.

• Стриктно и отговорно спазва установените стандарти за работа в компанията;

• Осигурява качествена доставка на услугите, предоставяни от компанията.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

• Висше техническо образование в областта на телекомуникациите или информационно-комуникационните технологии;

• Професионален опит на подобна позиция – минимум 2 години;

• Познания за технологията на изграждане на комуникационни и ИТ системи и на ЗУТ и съпътващите го нормативни актове;

• Наличие на сертификат за Управление на проекти ще се счита за предимство;

• Комуникативни умения и насоченост към клиента;

• Висока професионална етика: организираност, аналитичност и умения за работа в екип, стремеж към резултати и умение за взимане на решения;

• Работа със специализирани софтуери за управление на проекти – Microsoft Project, AutoCad и др.;

• Отлично ниво на английски език /писмено и говоримо/; владеене на немски език ще се счита за предимство.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Да станете част от нашия екип професионалисти;

• Възможност за професионално развитие и участие в международни проекти;

• Мотивиращо заплащане в зависимост от постигнатите резултати;

• Социални придобивки;

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, моля изпратете CV. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю