Успешно реализиране на проект по ЕС програма - Новини

На 01.02.2021г. е подписан договор за безвъзмездна помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.077-0564-C01“ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бенефициент: Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

В резултат на изпълнението на проекта ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Дата на приключване: 01.05.2021г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.077- 0564-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През месец юли 2018г. приключи изпълнението на проект BG16RFOP002-2.002-0393-C01 “Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“.   Проектът бе изпълнен в рамките процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспсобност“ 2014-2020г.

Проектът се реализира за 16 месеца. Бенефициент по проекта e Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД.

 С изпълнението на проекта се постигнаха поставените му цели, а именно:

- развитие и укрепване на управленския капацитет чрез ре-сертификация на системата за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2015

- развитие и укрепване на управленския капацитет чрез ре-сертификация на системата за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015

- насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите

-  насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване на ДМА, допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите

 

Успешното реализиране на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“ създаде предпоставки за постигане на заложените в краткосрочен и дългосрочен аспект цели, а именно развитие и укрепване на управленския капацитет на дружеството чрез подкрепа за специализирани услуги, и растеж на дружеството чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги. 

Одобрената обща стойност на проекта е  312 602.00лв., от които 185 998.19лв. европейско и  32 823.21лв. национално съфинансиране.

 

                                                                   ----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект  BG16RFOP002-2.002-0393-C01“ Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп