Успешно реализиране на проект по ЕС програма - Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

През месец март 2015г. приключи изпълнението на проект “Внедряване на иновации в "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД”. Проектът бе изпълнен в рамките на BG161PO003-1.1.07 Oперация 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката”, Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспсобността на българската икономика” 2007-2013г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие от националния бюджет на Република България, за срок от 15 месеца. Бенефициент по проекта е "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД.С изпълнението на проекта се постигнаха поставените му цели, а именно:

  • закупуване на нужното оборудване за внедряването на жизнеспособен и икономически приложими иновативен продукт и услуга;
  • изготвяне на маркетингова стратегия за пазарно налагане на иновативен продукт и услуга;
  • повишаване на приходите и печалбата на предприятието като резултат от внедряването на иновативния продукт;
  • повишаване капацитета на предприятието за внедряване на иновации.

Крайните постигнати резултати от изпълнението на дейностите по проект са внедрени:

   • Иновативен продукт: eCall устройство с допълнителни функции относно превенции на пътни произшествия и мониторинг на административни задължения;
   • Иновативна услуга: Събиране и съхранение на данни от „e-calls” с най-висока степен на сигурност.

Успешното реализиране на проект “Внедряване на иновации в "Ентърпрайз Комюникейшънс Груп" ООД” създаде предпоставки за постигане на заложените в краткосрочен и дългосрочен аспект цели, повишавайки конкурентоспособността на дружеството, посредством внедряване в производството на иновации, увеличаване на капацитета за предоставяне на услуги, диверсификация на продукцията и постигането на оптимална й себестойност, подобряване на пазарните позиции на предприятието, въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии във фирмата и подобряване на управленския капацитет.

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп