Новини

Успешно реализиране на проект по ЕС програма - Новини

Успешно реализиране на проект по ЕС програма - Новини

През месец юли 2018г. приключи изпълнението на проект BG16RFOP002-2.002-0393-C01 “Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“.   Проектът бе изпълнен в рамките процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспсобност“ 2014-2020г.

Проектът се реализира за 16 месеца. Бенефициент по проекта e Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД.

 С изпълнението на проекта се постигнаха поставените му цели, а именно:

- развитие и укрепване на управленския капацитет чрез ре-сертификация на системата за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2015

- развитие и укрепване на управленския капацитет чрез ре-сертификация на системата за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015

- насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите

-  насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване на ДМА, допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите

 

Успешното реализиране на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“ създаде предпоставки за постигане на заложените в краткосрочен и дългосрочен аспект цели, а именно развитие и укрепване на управленския капацитет на дружеството чрез подкрепа за специализирани услуги, и растеж на дружеството чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги. 

Одобрената обща стойност на проекта е  312 602.00лв., от които 185 998.19лв. европейско и  32 823.21лв. национално съфинансиране.

 

                                                                   ----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект  BG16RFOP002-2.002-0393-C01“ Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Изпълнение на проект по ЕС програма BG16RFOP002-2.002-0393-C01 “Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“

Изпълнение на проект по ЕС програма BG16RFOP002-2.002-0393-C01 “Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“

На 22.03.2017г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.002-0393-C01 “Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“. Бенефициент по проекта e Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД.

 Основните цели на проекта са:

-         Развитие и укрепване на управленския капацитет на дружеството чрез подкрепа за специализирани услуги.

-         Растеж на дружеството чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги. 

 

 За да постигмен целите си, ще изпълним следните дейности:

 

- Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет чрез ре-сертификация на системата за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2015

- Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет чрез ре-сертификация на системата за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015

- Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите

- Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии чрез придобиване на ДМА, допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите

- Дейности за визуализация на проекта.

 

Основните резултати по проекта ще бъдат:

- увеличаване на средните генерирани приходи от износ за 3 години след изпълнението на проекта спрямо 2015 г. вследствие на инвестицията по проекта с 77%;

- увеличаване на средните нетни приходи от продажби за 3 години след изпълнението на проекта спрямо 2015 г. спрямо обща стойност на проекта с 340%.

- увеличаване на средната производителност за 3 години след изпълнението на проекта спрямо 2015 г. , вследствие на изпълнението на проекта, с 43%.

 

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца.

Общата стойност на проекта е  312 602.00лв., от които 185 998.19лв. европейско и  32 823.21лв. национално съфинансиране.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект  BG16RFOP002-2.002-0393-C01“ Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД“  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Участие в конференцията на АСТЕЛ

Участие в конференцията на АСТЕЛ

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп участва в тазгодишната конференция на АСТЕЛ, която се проведе на 11 Април в сградата на Представителство на Европейската комисия в България. Темата на конференцията бе "ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА". В конференцията взеха участие представители на европейските фондове, комисията за регулиране на съобщенията, министерски съвет и водещи експерти в бранша.

На конференцията се обсъдиха новите тенденции в областта на свързаните устройства, правната регулация, сигурността и бъдещите стъпки за развитие на това технологично направление.

Огнян Чиков представи темата "Дали Интернет на нещата е новият изкуствен интелект?".

 

Kариерен ден Trained in GermanY – Кариера с немски език - Новини

Kариерен ден Trained in GermanY – Кариера с немски език - Новини

Alumniportal Deutschland организира в сътрудничество с Гьоте-институт България, Германо-Българската индустриално-търговска камара и Посолството на Федерална Република Германия в София кариерен ден Trained in GermanY – Кариера с немски език,на който Ентърпрайз Комюникейшънс Груп взе участие!

Мероприятието се състоя на 12.Април 2016г.в сградата на Гьоте Институт-София. 13.04.2016

Екипът на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп с нов адрес - Новини

Екипът на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп с нов адрес - Новини

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД има удоволствието да представи новия адрес на компанията.В  търсене на оптималната комбинация между модерна бизнес и градска среда, с най-съвременните стандарти в строителството,комуникативност на локацията и допълнителни услуги за партньорите и служителите си, избрахме XS Tower, намираща се на адрес: ул. Панорама София 5, 1766 София. Карта с точното местоположение на новия ни офис, може да изтеглите от ТУК